Periodická tabulka chemických…

Cena: 0.00 CZK
Velikost: 1 MB
Systém: Windows 8.1


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

 • 1. Ondřej Paluska02.04.2015
  Aplikaci hodnotím jako velmi dobrou. Jediné, co mi trochu vadí, je špatná čitelnost nezvětšených prvků v tabulce. Jsou zobrazeny mírně rozostřeně. Možná je to ale jen méně kvalitním displejem.
 • 2. Tomáš Ryba14.04.2015
  Aplikaci Periodická tabulka chemických prvků hodnotím jako velmi zdařilou. Líbí se mi vyznačení a určení nebezpečnosti jednotlivých prvků a rozdělení prvků v tabulce podle jejich vlastností. Rovněž oceňuji po rozkliknutí odkazu „více“ přehlednost obecných a fyzikálně chemických vlastností. Jen mi přijdou trochu rozostřené a tím pádem méně čitelné názvy jednotlivých prvků v tabulce i na kvalitním LCD monitoru. Projekt Dotkněte se inovací.
 • 3. Milada Mezníková17.04.2015
  Projekt "Dotkněte se inovací". Aplikaci hodnotím pozitivně, je velmi zdařilá. Na hodinách chemie ji lze použít při opakování značek, rozšíření znalostí o jednotlivých prvcích. Velmi pozitivně hodnotím informace o roce objevu. Dále je vhodná pro demonstraci periodického řazení prvků a periodického zákona. A vizuálnímu upevnění umístění prvku v tabulce.
 • 4. Iveta Hniličková17.04.2015
  Projekt "Dotkněte se inovací". Tato aplikace je velmi vydařená. Je možné ji využit při opakovaní základních prvků a rozšíření znalostí jejich vlastností (datum objevu, objevitel, atd.). Dá se zde ukázat periodický zákon. Z pohledu aktivní činnost žáka lze využít tuto aplikaci pro podporu vizualizace jednak při výkladu, ale i při opakování a prohubování učiva, a také při fixaci učiva. Jednoduše řečeno – v každé fázi procesu vzdělávacího procesu.
 • 5. Vladimír Pacák22.04.2015
  Projekt "Dotkněte se inovací - P27". Tato aplikace je zdařilá a vhodná obzvlášť pro použití v hodinách chemie na základní škole. Lze ji využít v celé řadě případů. Ať už je to téma stavba látek v hodinách fyziky a chemie, nebo vysvětlení periodického zákona, vysvětlení pojmu perioda a skupina, dělení prvků na kovy, nekovy a polokovy, atd.
 • 6. Milada Svetlikova04.05.2015
  Aplikaci „Periodická soustava prvků“ jsem našla na www.dumy.cz. Tuto aplikaci pro Windows hodnotím pozitivně. Využila jsem ji při učivu „Periodický zákon“. Vyhovuje mně barevné členění dle charakteristických vlastností. Barevného zvýraznění u vzácných plynů, halogenů a alkalických kovů jsem využila při učivu o reaktivitě jednotlivých prvků. Dalšího členění na dělení kovy, nekovy a polokovy jsem uplatnila u dělení prvků dle elektrické vodivosti. Cením si toho, že se k této aplikaci mohu stále vracet. Například při tvorbě rovnic, chemické vazbě, kde je dobré vést žáky k hledání různých souvislostí dle polohy v periodické soustavě prvků. Z pohledu aktivní činnosti žáka lze využít tuto aplikaci při výkladu, opakování i prohlubování učiva. Projekt :Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
 • 7. Anna Kolovratová05.05.2015
  Představuje názorný přehled chemických prvků se základními údaji – protonovým číslem, atomovou hmotností, elektronegativitou, základní elektronovou konfigurací, některými fyzikálními vlastnostmi. Seznamuje s různým grafickým řešením uspořádání prvků. Lze vybrat jednotlivé prvky se zdůrazněním jejich údajů, pracovat s vybranými skupinami prvků, které jsou barevně odlišeny. Při výkladu pozitivně působí možností zvětšovat či zmenšovat. Lze využívat průběžně, při třídění na kovy, nekovy, polokovy, určování chem. vazeb, při výkladu učiva, procvičování a opakování.Projekt Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
 • 8. Jana Váchová27.05.2015
  Aplikaci „Periodická tabulka chemických prvků“ jsem použila při výuce obecné a anorganické chemie. Aplikace se snadno ovládá, jsou v ní přehledně všechny informace, které lze využít při výkladu periodického zákona, vazby i výpočtů. Pozitivně hodnotím možnost zvětšování a zmenšování zobrazení. U mladších žáků lze tuto aplikaci využít k opakování značek prvků a procvičování názvosloví. Projekt Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P12_dotkin
 • 9. Hana Pelouchová28.05.2015
  Hodnocení aplikace Asparion periodická tabulka Aplikace nabízí přehledně zpracované informace o všech chemických prvcích. Využila jsem ji pro prohloubení a opakování učiva anorganické chemie (v sekundě a tercii nižšího gymnázia, 2. ročníku vyššího gymnázia). Zároveň jsem ji zařadila jako pomůcku při procvičování chemických výpočtů v 1. ročníku. Studenti z ní čerpali hodnoty důležitých veličin (elektronegativita, relativní atomová hmotnost, hustota......). Aplikace umožňuje studentům snáze pochopit podstatu a význam periodického zákona. Projekt Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P12_dotkin
 • 10. Zuzana Kubánková12.06.2015
  Aplikaci Periodická tabulka chemických prvků hodnotím velice kladně. Tabulka je pěkně graficky zpracována. 118 prvků je zařazeno do charakteristických skupin, které jsou barevně odlišeny. Po kliknutí na daný prvek se zvětší jeho políčko a objeví se základní informace (atomová hmotnost, elektronová konfigurace, elektronegativita). Současně se vpravo nahoře zvýrazní symboly nebezpečnosti tohoto prvku. Pro zobrazení dalších informací stačí kliknout na slovo více. Objeví se celá řada fyzikálních a chemických vlastností, např. i rok objevení, jméno objevitele, skupenství a další. Oproti zvyklostem jsou periody označeny římskými číslicemi místo arabských. Tabulku lze využít v 8.ročníku při výuce učiva vznik a typ chemických vazeb, stavba atomů, periodická soustava prvků, periodický zákon, procvičování značek a názvů prvků a v 9. ročníku při chemických výpočtech. Projekt Dotkněte se inovací P50 Lomnice nad Popelkou, Zuzana Kubánková
 • 11. Jana Janoušková02.06.2015
  Periodická tabulka chemických prvků je přehledně barevně uspořádána, umožňuje rychlou orientaci mezi chemickými prvky, zařazení prvků podle jejich charakteristiky. Po spuštění aplikace se tabulka objeví v základním tvaru, kde jsou prvky uspořádané do skupina period. Kliknutím na libovolný prvek se objeví základní údaje o prvku: název, atomová hmotnost, elektronová konfigurace (vhodná spíše pro střední školy) a elektronegativita. Pokud je potřeba zjistit více informací, je nutné stisknout tlačítko více. Zde se doplní informace o daném prvku. K již uvedeným se přidají například: atomové číslo, další druhy elektronegativit, či skupenství prvku při pokojové teplotě. Dalším kladem tabulky je i to, že v úvodním zobrazení se po vybrání prvku v pravém horním rohu ukazují piktogramy, které zobrazují jejich vlastnosti (hořlavost, toxicitu, radioaktivitu…) Výhodou je rychlé zjištění atomového čísla, hodnoty elektronegativity, protonového čísla. Je vhodné ji zařadit do výuky chemie v 8. ročníku, kde je toto téma zařazeno. Využitelná je též v tématu o stavbě atomu v 8. ročníku. V 9. ročníku je možné ji využít na začátku školního roku při opakování učiva z 8. ročníku. V aplikaci je ukázka i dalších možných uspořádání prvků, například tabulka Benfley, či Abubakr. Jako určitou nevýhodu vidím to, že pokud si žák zadá v této aplikaci konkrétní prvek a rovnou zjistí všechny potřebné údaje, ztrácí poněkud přehled o celkové pozici prvku v celé periodické tabulce chemických prvků. Je myslím důležité, aby pracoval neustále s celou tabulkou a kontroloval si číslo příslušné periody a skupiny a mohl na základě těchto údajů vyvodit příslušné závěry o počtu elektronových obalů a počtu valenčních elektronů. Projekt Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P43
 • 12. Renata Kremlicová04.06.2015
  Aplikace Periodická tabulka (chemická) je jednoduchou aplikací, která se od ostatních podobných liší přehledným grafickým zpracováním i množstvím poskytnutých informací. Je to jednoduchá a užitečná aplikace pro všechny školáky. Po klepnutí na kterýkoliv prvek se zobrazí jeho základní údaje doplněné v pravém horním rohu o další piktogramy znázorňující jeho další vlastnosti. Pro rozšíření dalších informací stačí klepnout na tlačítko „Více“ nebo klepnout pravým tlačítkem myši. Je zde také možnost přiblížení nebo oddálení pohledu na tabulku. Aplikace se dá využít při výuce chemie, protože žákům poskytne základní i rozšířené informace o jednotlivých prvcích. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
 • 13. Martina Svobodová04.06.2015
  Aplikaci "Periodická soustava prvků" hodnotím velmi kladně. U chemických prvků jsou přehledně uvedené základní údaje, rozdělení na kovy, polokovy a nekovy. Na hodinách chemie je možné rozšířit základní znalosti o dalších vlastnostech prvků (rok objevu,...). Výhodné je použít aplikaci při chemických výpočtech, učivu o chemické vazbě a opakování učiva. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
 • 14. Ivana Fiedlerová04.06.2015
  Program Periodická tabulka je elektronická podoba periodické tabulky prvků. Pokud je aplikace stažena zdarma do tabletu, umožní nám pracovat s tabulkou jednoduše a bez drahého připojení na internet či složitého hledání v "papírové" tabulce, navíc práce s touto formou tabulky bude žáky více bavit. Periodická tabulka je přehledně graficky zpracovaná a poskytuje množství informací o jednotlivých prvcích. Barevně jsou odlišeny i hlavní vlastnosti prvků. Po kliknutí na jakýkoliv prvek se v horní části zobrazí základní informace o daném prvku a další piktogramy, které vystihují jeho další vlastnosti. Pokud dále rozbalíme nabídku „více“ zobrazí se všechny známé informace o tomto prvku: kdy a kým byl objeven, některé fyzikální a chemické vlastnosti. Po kliknutí pravým tlačítkem myši nebo pohybem prstu od kraje obrazovky se zobrazí další možnosti jako je změna jednotek teploty, možnost přiblížení nebo oddálení pohledu na tabulku, změna klasického tabulkového zobrazení. Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P31_dotkin
 • 15. Tomáš Lášek08.06.2015
  Aplikace Asparion Periodická tabulka může být výborným pomocníkem při výuce chemie, a to jak pro učitele, tak zejména pro žáky. Zařadit bychom jí mohli hned do několika tématických celků. Obsahem aplikace zobrazení periodické soustavy prvků, v níž jsou prvky barevně odděleny podle jejich vlastností (kovy, polokovy, nekovy, vzácné plyny, lanthanoidy, atkinoidy atd.). Vše je samozřejmě popsáno v legendě. Kliknutím na vybraný prvek se uživateli zobrazí všechny jeho vlastnosti a fyzikálně-chemické parametry, např: bezpečnostní symboly, atomová hmotnost, elektronegativita, elektronová konfigurace aj. Žáci mohou tuto aplikaci použít namísto tištěných fyzikálně-chemických tabulek. Výborným pomocníkem je tato aplikace při výpočtech za použití atomových hmotností, které žáci vždy hledají v tabulkách. Pro učitele má tato aplikace obrovskou výhodu při výuce o periodické soustavě prvků obecně, ale zejména pak při výuce o elektronové konfiguraci, jelikož aplikace poskytuje údaje jak o elektronovém rozložení v jednotlivých vrstvách, tak i o typech orbitalů, ve kterých se tyto elektrony nacházejí. Projekt Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P12_dotkin
 • 16. Hana Hoffmannová02.07.2015
  Pro projekt "Dotkněte se inovací" komentuje KURUCOVÁ ALENA (ZŠ Chodov, P20). Výuková aplikace "Periodická tabulka" je vhodná pro opakování a procvičení probrané látky v chemii, fyzice i přírodopisu. Tabulka ukazuje atomovou hmotnost, elektronegativitu, elektronovou konfiguraci a další údaje u všech zobrazených prvků. Práce s tabulkou je jednoduchá, přehledná, časově nenáročná. S aplikací mohou pracovat jak pokročilí uživalelé, tak začínající zvídaví žáci. Aplikace usnadňujě výuku učitelům i žákům. Žáci se prvky naučí snadněji - vidí, že chemie může být i zábava.
Pro možnost komentování musíte být přihlášeni