PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

expert v problematice ICT ve vzdělávání

Výměna zkušeností prostřednictvím diskuzí a sdílení kvalitních výukových materiálů je jedním z osvědčených způsobů podpory rozvoje kvality práce učitele. Portál DUMy.cz toto českým uživatelům zdarma nabízí, navíc přispívá vlastním systémem kontroly kvality publikovaných materiálů. To jsou všechno jednoznačně pozitivní aktivity, které vítám.

 

Mgr. David Hawiger

učitel a "školský informatik"

Problematikou nasazování digitálních technologií na základních školách se zaobírám bezmála 20 let. Díky tomu si troufám tvrdit, že nemálo učitelů uvítá rychle dostupnou inspiraci a sdílený prostor pro výměnu zajímavých nápadů. Tento web se může stát takovým místem. Nicméně to nezáleží jen na jeho provozovateli, ale i na učitelích, nakolik budou připraveni nejen přijímat, ale i nabízet.

Přeji uživatelům tohoto webu i jeho provozovateli, aby našli společnou řeč a byli si vzájemně užiteční. To je totiž základním předpokladem udržitelnosti tohoto projektu.
  Mgr. Alena Erlebachová

předsedkyně Českého paralympijského výboru, trenérka mentálně postižených plavců

Celý svůj život pracuji jako speciální pedagog, mnoho let jsem strávila ve funkci ředitelky speciální školy. Vnímám proto Vaše aktivity jako velice pozitivní. Jako představitelka sportu pro postižené vám symbolicky, ale o to více upřímně držím palce a v dalším vašem snažení vám přeji dostatek píle a vytrvalosti.

 

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Univerzita Karlova v Praze; Matematicko-fyzikální fakulta

V případě matematiky není vhodné ICT využívat k poznávání nového, ale k zvýšení efektivnosti výukového procesu. Žák musí partii, ve které se ICT používá, rozumět a vyučující by měl ICT používat pouze pro lepší pochopení vykládané látky (např. pomocí snadné vizualizace) a pro zkrácení času, potřebného pro rutinní úkony a tím pro možnost řešit více problémů.

 

Jiří Vosecký

starosta obce Okrouhlá, předseda Svazku obcí Novobroska

Jako starosta malé obce vím, že namísto velkých slov a frází by za každým, kdo pracuje v komunální a krajské politice, měly být vidět výsledky jeho práce. Stejný postoj mám i ke všem, kteří kromě běžných povinností myslí i na pomoc ostatním. Malé školy rozhodně takovou podporu potřebují, projekt DUMY.cz má proto naši plnou podporu.

Mgr. Jaroslava Barbara Sporková

odborná konzultantka v oblasti EFS

Jen zřídkakdy se člověk setkává s tak profesionálním přístupem ke své práci, jako u týmu, který se věnuje DUMům. Jejich  portál DUMY je dokladem toho, že lze i v současné době efektivně zaktivizovat tisíce pedagogických pracovníků a další tisíce motivovat k další práci. Gratuluji.

 

Ing. Petr Jadrný

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, místopředseda

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, které zastupuji jako jeho 1. místopředseda, si  klade mimo jiné za cíl pomáhat ředitelům a všem ostatním pracovníkům škol v jejich nelehké pedagogické i další jiné práci. Málokdo si umí představit, kolik funkcí musí každá škola jako samostatný právní subjekt obsáhnout. Proto mne  všechny aktivity typu www.dumy.cz , které sledují podobný cíl, jsou velmi potřebné.

Autorům portálu přeji co nejvyšší návštěvnost a školám co nejvíce spokojených uživatelů.