Kids Animal Slide Puzzles - Mystic…

Cena: 0.00 CZK
Velikost: 31.1 MB
Systém: Windows 8.1


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

 • 1. Jaroslava Fartsalasová19.06.2014
  Toto posuvné puzzle je pro naše žáky výborným zpestřením výuky přírodovědy na 1. stupni. Hru zařazujeme většinou ke konci hodiny po probrání základního učiva.
 • 2. Věra Kindlová05.04.2015
  Tato aplikace přináší do výuky zábavné prvky, procvičí se při ní logické a strategické myšlení při přesouvání čtverečků. Hlavním cílem aplikace je výuka přírodovědné znalosti o zvířatech. Pokud zvolíme variantu s očíslovanými dlaždicemi, dojde k procvičení pořadí čísel. Po složení obrázku se ozve zvuková odměna, což se ukázalo jako okamžik, na který se žáci těší, a aby ho nepřeslechli, tak se při skládání sami ztiší. Vhodné k zařazení ke zpestření výuky ke konci vyučovací hodiny. Projekt Dotkněte se inovací.
 • 3. Adéla Odermattová13.04.2015
  Aplikaci s názvem Kids Animal Slide Puzzles lze využít nejen v hodinách Přírodopisu, ale i v hodinách Anglického jazyka či Českého jazyka čtení, slohu. Je to výborný pomocník pro motivaci žáků na dané téma, v Přírodopisu na téma domácí zvířata či zvířata žijící v ZOO, v anglickém jazyce na rozšíření slovní zásoby i gramatiky, na tvorbu otázek, které žáci mohou klást v průběhu skládání : What is this ? This is a giraffe´s leg. How many legs are there ? There are four legs. Where does this giraffe live ? What does it eat ? při činnosti lze pracovat ve skupině, kdy společně žáci skládají puzzle a v průběhu kladou české otázky či v anglickém jazyce. Zároveň tato aplikace umožňuje zábavné vylosovaní puzzle a zpracování projektu, kdy žáci vyhledávají k vylosovanému a složenému zvířeti informace na tabletu či počítači. Zpracují informace a ostatním žákům odprezentují obrázek i získané informace. Lze také využít puzzle obráceně, že žáci dostanou informace o zvířeti a po přečtení jej vyhledají a složí puzzle. Aplikace lze využít v 1.ročníku na procvičení a rozšíření slovní zásoby, slabikování, popisování obrázku v rámci ČJ, ve vyšším ročníku v hodinách slohu, kde žáci zvíře složí a popisují - ústně či písemně. Předností této aplikace je také procvičování jemné motoriky a představivosti, orientace a snahy co nejjednodušší cestou zvládnout činnost. V případě, že bude aplikace využita ve školní družině, může být zařazena i jako soutěž , kdo první složí daný obrázek. Projekt Dotkněte se inovací.
 • 4. Kateřina Mocková14.04.2015
  Tuto aplikaci lze využít různorodě. Vidím využití v přírodovědě, prvouce, anglickém jazyce, českém jazyce i matematice. Rozvíjí velice dobře kompetenci k řešení problémů. Lze ji využít pro široké věkové spektrum dětí v rozsahu základní školy. Zároveň si myslím, že je tato aplikace vhodná k rozptýlení dětí po náročných aktivitách ve vyučování nebo jako výplňková činnost. Určitě je využitelná jak pro frontální tak i skupinovou a individuální výuku. Projekt Dotkněte se inovací.
 • 5. Jana Šamárková14.04.2015
  Tahle aplikace se dá využit nejen v hodinách Prvouky,ale i v hodinách Přírodovědy, Vlastivědy,Anglického jazyka, matematiky a při rozvíjení slovní zásoby. Aplikace je vhodná i pro žáky s dyslexii a s dysortografii na procvičování sluchové a motorické dovednosti, procvičování paměti a praktických činnosti.Je vhodná na zpestření hodiny. Projekt dotkněte se inovací.
 • 6. Lenka Štětková22.04.2015
  Aplikaci Kids Animal Slide Puzzles lze využívat v různých hodinách : Přírodopis, Anglický jazyk, Český jazyk čtení, sloh, Výtvarná výchova . Aplikace se může využít jako motivace žáků na téma domácí zvířata nebo zvířata žijící v ZOO, k rozšíření slovní zásoby v českém i anglickém jazyce v nižších ročnících . Aplikaci lze využít k mnoha činnostem: práce ve skupině, samostatná práce, individuální práce pro žáky s IVP, k různým soutěžím. Aplikace umožňuje zábavné činnosti na tabletu či počítači. Aplikaci lze využít na procvičení a rozšíření slovní zásoby, popisování obrázku, jako předlohu ke zpracování projektu, procvičování jemné motoriky, představivosti.Využít lze aplikaci i ve školní družině. Projekt Dotkněte se inovací.
 • 7. Dagmar Bydžovská27.04.2015
  Posuvné puzzle lze využít v hodinách přírodovědy, prvouky, anglického jazyka i českého jazyka. Je pro děti zpestřením výuky, kdy zábavnou formou získávají znalosti. Tuto činnost mohou děti vykonávat i individuálně doma. Z pohledu aktivní činnost žáka lze využít tuto aplikaci pro podporu vizualizace jednak při výkladu, ale i při opakování a prohubování učiva, a také při fixaci učiva. Jednoduše řečeno – v každé fázi procesu vzdělávacího procesu.Projekt Dotkněte se inovací.
 • 8. Ivana Ovesná04.05.2015
  Hodnocení aplikace – Kids Animal Slide Puzzle Aplikaci bych využila v hodinách prvouky na 1. stupni ZŠ. Mohla by se využít jako motivace na úvod hodiny nebo v rámci opakování učiva o zvířatech. Žáci by hravou formou skládali části obrázků zvířat a limitováni časem by mezi sebou soutěžili. Aplikace se mi jeví jako jednoduchá a pro žáky nenáročná a zábavná. Dala by se také využít ve výuce cizích jazyků, kde by si žáci procvičovali i slovní zásobu při popisování obrázků. Projekt: Dotkněnte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
 • 9. Petra Vostrá06.05.2015
  Projekt Dotkněte se inovací.Tato aplikace je vhodná pro žáky všech ročníků na 1.stupni. Hrou si žáci procvičují nejen logické myšlení při posunech čtverečků, ale i správnou strategii při řešení problému.Hru lze použít např. v prvouce při výuce o zvířatech na začátku hodiny jako motivace k vyvození látky nebo na konci k procvičení znalostí. V češtině slouží u menších dětí k vyvození písmen, slabik, sestavování slov. U starších dětí lze použít při tvoření vět, popisu živočichů, pro rozvoj slovní zásoby. V literární výchově možno použít spolu s připraveným textem k získávání informací o zvířatech.Podobným způsobem hru použijeme i v angličtině, třeba na spelování, tvoření rozhovorů,určování barev apod.Zajímavý je pro děti zvuk daného živočicha na konci aplikace.Hra určitě zpestří každou výuku.
 • 10. Renata Zapletálková25.05.2015
  Projekt dotkněte se inovací. tato aplikace je vhodná pro 1.st. ZŠ a to v celém spektru předmětů. Začít s ní můžeme již v 1. ročníku při vyvozování písmen, slabikování, sestavování slov a rozšiřování slovní zásoby,.... Vhodná je i do dalších předmětů jako je prvouka nebo Anglický jazyk.Posuvné puzzle bych využila v hodinách jako zpestření výuky nebo procvičování.
 • 11. Dagmar Křivánková02.06.2015
  Tuto aplikaci jsem si vybrala z několika důvodů. Její využití má široký záběr. Uplatní se v předškolní a mimoškolní výchově, u předmětů prvního stupně základní školy. Menší děti mohou procvičovat barvy, pojmy (větší – menší) názvy zvířat. Druhá rovina je prvouka nebo přírodopis. Zde si děti hravou formou procvičují a poznávají zvířata, místo jejich života, potravní řetězce apod. Lze ji využít pro individuální i skupinovou práci nebo jako formu soutěže. Další rovina je logopedická. Pomocí posouvání dílků dítě procvičuje orientaci v prostoru, pravou levou stranu, jemnou motoriku, konečnou výslovnost. Aplikace je zábavná jednoduchá a netrvá dlouho, což je výhoda, protože spousta dětí upouští od her, které trvají dlouho. Dokážu si představit, že tuto aplikaci využijí i učitelé cizího jazyka k procvičování slovní zásoby žáků. Projekt: Dotkněnte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
 • 12. Gabriela Štrejlová29.06.2015
  Projekt "Dotkněte se inovací" Tato aplikace přináší do výuky velmi zábavné prvky,žáčci si procvičí logické myšlení při přesouvání čtverečků. Hlavním cílem této aplikace je výuka přírodovědné znalosti o zvířátkách. Aplikace má více variant,třeba aplikace s čísly,při které si žáci procvičí pořadí čísel. Po úspěšném složení obrázku se ozve zvuková odměna. Tato aplikace je velmi vhodná ke zpestření výuky.
Pro možnost komentování musíte být přihlášeni