Pravidla používání portálu DUMy.cz

1. Váš vztah s portálem

1.1 Následující dokument popisuje vztahy mezi uživatelem a provozovatelem portálu DUMy.cz na adrese www.dumy.cz.

1.2 Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, platí pravidla zakotvená v tomto dokumentu.

1.3 Tento dokument (dále jen „Pravidla“) tvoří právně závaznou dohodu k užívání služeb poskytovaných provozovatelem.

2. Souhlas s Pravidly

2.1 K používání portálu a jeho služeb na stránkách DUMy.cz, musíte nejprve vyjádřit souhlas s Pravidly. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nelze portál používat.

2.2 Souhlas s Pravidly lze vyjádřit:

  • a) kliknutím na tlačítko souhlasu s Pravidly při registraci,
  • b) nebo tím, že portál DUMy.cz navštívíte.  V tomto případě berete na vědomí a souhlasíte s Pravidly portálu od okamžiku používání portálu. Zároveň používání portálu znamená vyjádřený souhlas s Pravidly.

3. Zásady používání služeb

3.1 Pro přístup a používání některých služeb je nezbytné poskytnutí vašich údajů při registraci. Zavazujete se, že veškeré takto poskytované údaje budou pravdivé. Za aktuálnost těchto údajů zodpovídá uživatel.

3.2 Zavazujete se, že budete služby využívat v souladu s Pravidly a na základě platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad dle jurisdikce České republiky.

3.3 Souhlasíte s tím, že nebudete činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke službám).

3.4 Uživatel nebude služby poskytované provozovatelem bez jeho písemného souhlasu prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

3.5 Za případné porušení Pravidel a zákonných norem nese uživatel plnou zodpovědnost.

3.6 Provozovatel se zavazuje, že se nebude obohacovat prodejem vložených materiálů.

4. Poskytování služeb provozovatelem

4.1 Portál je neustále inovován. Během nebo po provedení inovací je možné, že se změní povaha a funkce některých služeb, nebo tyto služby přestanou být poskytovány. Provozovatel si vyhrazuje právo na provedení změn bez nutnosti o těchto změnách předem informovat.

4.2 V zájmu kvality poskytovaných zdrojů si provozovatel ponechává právo kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí portálu, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění obsahu, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů. To platí zejména v případě faktických a formálních chyb dokumentů a v případech, kdy si to vyžaduje příslušná legislativa.

5. Ochrana soukromí a osobních údajů

5.1 Ustanovení těchto Pravidel nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů a dodržovat všechna právní ustanovení vztahující se k ochraně soukromí a nakládání s osobními údaji. Více v Prohlášení osobních údajů.

5.2 Poskytnutím osobních údajů uživatel uděluje provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním osobních údajů. Uživatel poskytuje osobní údaje za účelem provozování portálu DUMy.cz a souhlasí se tím, že poskytnuté osobní údaje budou v rámci nutného rozsahu portálu viditelné.

5.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje uživatel provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla provozovatele.

5.4 Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel vám může na uvedené kontaktní údaje zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách Pravidel, a to e-mailem, běžnou poštou nebo jako upozornění u jednotlivých služeb.

5.5. V rámci modulu Třída se registrují jako uživatelé žáci škol. Registrace žáků je samostatná a je oddělena od registrace uživatelů. Registrace žáků a používání modulu Třída podléhá specifickým pravidlům ochrany osobních údajů, které jsou vyjádřeny v dokumentu Ochrana osobních dat v modulu TŘÍDA .

6. Bezpečnostní politika portálu

6.1 Uživatel nese výhradní zodpovědnost za utajení hesel a uživatelských údajů ve vztahu k poskytovaným službám.

6.2 Uživatel volí své heslo v souladu s obecnými doporučeními o bezpečnosti na internetu.

6.3 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu bezpečnostní politiky, pokud to okolnosti nebo technické prostředky vyžadují.

6.4 Uživatel nese výhradní odpovědnost vůči provozovateli za vše, co bude učiněno prostřednictvím jeho uživatelského účtu.

7. Licence a licenční politika

7.1 Uživatel bere na vědomí, že veškeré informace (např. psané texty, datové soubory, hudba, zvukové soubory a další zvuky, fotografie, video a další grafická data – dále jen „Obsah“), k nimž budete mít přístup v rámci služeb nebo prostřednictvím jejich používání, jsou publikované pod licencemi Creative Commons. Přesné znění licence naleznete na webu Creative Commons.

7.2 Registrovaní uživatelé se zavazují vkládat svá vlastní díla a obsahy v souladu s uvedenou licencí a nezamezit žádným způsobem v přístupu k takto vloženým materiálům.

7.3 Uživatel i provozovatel se hlásí k dodržování autorských práv ve všech částech portálu a dodržuje Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění. Uživatel a autor materiálu ručí za to, že takovéto materiály jsou v souladu s platnými zákonnými normami.

8. Vyjádření autorství

8.1 Za autora je považován ten, kdo před i po registraci a přihlášení v jakékoliv části portálu publikuje (vloží) jakoukoliv formou obsah.

8.2 Autor se zavazuje nepřispívat nepravdivým, pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním, vyhrožujícím, urážlivým, rasově či sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by porušoval platné zákony České republiky, byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod nebo porušoval platné mezinárodní právo.

8.3 Autor nese výhradní odpovědnost za jím vložený obsah a to i za následky, které mohou takovým obsahem nastat v souvislosti s tímto obsahem.

8.4 Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost vůči autorovi ani vůči jakýmkoliv třetím osobám v souvislosti s  autorem vloženým obsahem.

8.5 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části autorem nebo vkladatelem zveřejněných částí, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění příspěvku, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů a to zejména je-li v rozporu s dobrými mravy či zákony ČR.

8.6 Autorská práva k obsahu, jenž poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím, a veškerá jiná práva, která autorovi nebo vkladateli již náleží, zůstávají dotyčnému autorovi nebo vkladateli.

8.7 Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením obsahu i v případě, že byl materiál vložen jinou osobou (vkladatelem), udílíte provozovateli bezúplatnou, časově neomezenou licenci, která provozovatele opravňuje k dalšímu šíření zveřejněných částí bez dalšího nutného souhlasu autora.

9. Zásady chování na portále

9.1 Uživatel i provozovatel se zavazují k dodržování obecně platných zásad slušného chování a soužití. Pravidla chování ve virtuálním prostředí portálu DUMy.cz jsou určena zvláštním dokumentem „Netiketa portalu DUMy.cz

10. Vlastnická práva provozovatele v souvislosti s portálem

10.1 Uživatel tímto vyjadřuje souhlas s tím, že provozovatel je vlastníkem nebo držitelem veškerých zákonných a vlastnických práv týkajících se poskytovaných služeb, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí poskytovaných služeb (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli).

10.2 Uživatel nemá bez písemného svolení provozovatele žádný morální ani právní nárok na využívání ochranných prvků, log či jiných identifikátorů, vztahujících se k portálu DUMy.cz včetně návazných materiálů a internetových prezentací.

10.3 Uživatel se zavazuje, že nebude sám/sama ani neumožní jiným osobám kopírovat zdrojový kód softwaru ani jakoukoli jeho část, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, dekompilovat ho či se ho jiným způsobem pokoušet extrahovat, ledaže byste k tomu byl/a výslovně oprávněn/a nebo povinen/povinna ze zákona nebo získal/a výslovný písemný souhlas provozovatele.

11. Omezení odpovědnosti

11.1 Ustanovením těchto Pravidel se provozovatel nezříká zodpovědnosti za škody, které ze zákona nelze vyloučit ani omezit.

11.2 V souladu s ustanovením Pravidel, nenese provozovatel vůči vám odpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které vám případně vzniknou:

  • a) v důsledku jakýchkoliv změn či přerušení, které provozovatel ve službách nebo jejich součástech provede,
  • b) vymazáním, poškozením nebo neuložením jakéhokoliv obsahu v souvislosti s technickými či technologickými postupy, jenž nelze předvídat,
  • c) poskytnutím nepravdivých údajů pro svůj uživatelský účet,
  • d) pokud uživatel prozradí nebo zneužije své přístupových údaje k uživatelskému účtu.

12. Ukončení smluvního vztahu

12.1 Provozovatel může tento smluvní vztah kdykoli vypovědět, pokud bude uživatel jednat v rozporu s ustanoveními těchto Pravidel, nebo k tomu provozovatel bude povinen ze zákona.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Provozovatel může měnit Pravidla, je však povinen jejich aktualizované znění neprodleně vystavit na příslušném místě portálu.

13.2 Pokud uživatel bude používat portál i po změně podmínek, automaticky tak vyjadřuje svůj souhlas s novými Pravidly.

Unhošť, 15. 3. 2012